Eletto ผู้ผลิต ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้ควบคุม ตู้ไฟฟ้า Nitto นิตโต

นิเวศวิทยา

กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
นิตโต โคเกียวในฐานะพลเมืองได้ดำเนินจุดมุ่งหมายในการพยายามรักษาสภาวะแวดล้อมของโลก ดังนี้
  1. ลดภาวะโลกร้อน
  2. การสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และรีไซเคิล
  3. การลดขยะอุตสาหกรรม
  4. การรักษาชั้นโอโซนในบรรยากาศ

เอเล็ตโต้เพื่ออนาคต

ฝ่ายวิจัยและพัฒนานิตโตโคเกียว มุ่งมั่นที่จะพัฒนาขยายเครือข่ายงานด้านอุกรณ์ไฟฟ้าให้ครบวงจร การใช้ประโยชน์จากพลังง่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการประหยัดแรงงาน ความปลอดภัยในงาน และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต

ประวัติโรงงาน

บริษัท เอเล็ตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

วันก่อตั้ง 28 มีนาคม 2551
ผู้ถือหุ้น บริษัท นิตโตโคเกียว คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
ใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI) Ref. No. 1909(2)/2551
เงินทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท
พื้นที่โรงงาน 32 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา
สินค้า เบรคเกอร์ แบรนด์นิตโต


นโยบายคุณภาพ

เป็นหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ ส่งมอบทันใจ สร้างความพอใจให้ลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 :2008 / JIS Q 9001 :2008


วันที่ได้รับการรับรอง 19 มีนาคม 2553
หมายเลขใบรับรอง JQA-QMA14115
ขอบข่ายการรับรอง กระบวนการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า (CIRCUIT BREAKER)